Högt blodtryck är en av de största riskfaktorerna att få en stroke och en hjärtinfarkt eller att dö i förtid. Många går omkring med högt blodtryck utan att veta om det. I en undersökning gjord av Novus visade det sig att 45 procent av de tillfrågade inte visste vilket blodtryck de hade.

Ghassan Darwiche, specialistläkare och chefsläkare vid Blodtrycksdoktorn säger: ”Att nära hälften av de tillfrågade i undersökningen inte vet vilket blodtryck de har är bekymmersamt. Många liv skulle sannolikt kunna räddas om fler kände till att de har högt blodtryck och fick behandling i tid.”

Vilka symtom har man vid högt blodtryck, Ghassan Darwiche?

– Det kan variera från person till person och symtomen är ganska ospecifika. Men vanliga symtom är trötthet på morgonen och att man känner sig utmattad, andfådd, yr, har synförändringar och bröstsmärtor. Det är viktigt att tänka på att dessa symtom orsakas av många andra hälsotillstånd. Men har man några av de här symptomen är det bra att kolla sitt blodtryck för att utesluta hypertoni, det vill säga att blodtrycket är förhöjt.

För att förebygga hälsoproblem menar Ghassan Darwiche att det är viktigt att öka allmänhetens medvetenhet om högt blodtryck och att man kan kontrollera sitt blodtryck själv.

VISSA MÄTER TRYCKET REGELBUNDET

– Det finns fortfarande mycket stigma kring högt blodtryck, vilket kan leda till felaktiga uppfattningar om vem som drabbas. Högt blodtryck kan påverka människor i alla åldrar och livsstilar, även de som lever hälsosamt och är unga, vilket understryker behovet av att ta det på allvar och att vara medveten om ens egen hälsa, säger Ghassan Darwiche.

I Novus-undersökningen visade det sig att var sjätte tillfrågad svensk mäter sitt blodtryck någon gång per månad.

– Det är uppmuntrande att det finns en grupp som mäter sitt blodtryck regelbundet. Det visar att man tar sin hälsa på allvar och är beredda att ta itu med eventuella problem i tid.

Hur ofta du bör kolla ditt blodtryck beror på din hälsostatus. Om du har högt blodtryck och är under behandling ska du kolla ditt blodtryck regelbundet för att se att behandlingen fungerar som den ska.

– Om du ligger i riskzonen att utveckla högt blodtryck, det vill säga har ärftlighet för hjärt-kärlsjukdomar eller har riskfaktorer såsom övervikt, diabetes eller höga blodfetter, bör du kolla blodtrycket minst årligen.

Om blodtrycket inte är normalt är det viktigt att söka vård för att få en korrekt diagnos och behandling.

Högt blodtryck oftast lätt att behandla. Att förändra kosten och att börja motionera är effektivt. I sista hand kan det behövas blodtrycksmedicin, men forskning visar att bland annat rödbetsjuice har en blodtryckssänkande effekt.

MÄT DITT BLODTRYCK HEMMA

– Att mäta blodtrycket hemma kan vara mer tillförlitligt än på mottagningen. Detta då en del patienter får förhöjt blodtryck på grund av stress eller nervositet i samband med att blodtrycket tas hos vårdpersonal vilket ökar risken för ”vitrockshypertoni” och felmedicinering med för lågt blodtryck som följd, förklarar Ghassan Darwiche.

Han hoppas att unga och friska som aldrig kollar sitt blodtryck får in rutinen med årlig blodtryckskontroll. Det systoliska blodtrycket, övertrycket, stiger med åldern genom hela livet och lagom till pensionsålder uppvisar ungefär halva befolkningen ett högt blodtryck.

–  Blodtrycksmätning bör göras mer tillgänglig för att undvika fördröjd diagnos och behandling och vi bör sträva efter att öka medvetenheten om vikten av regelbunden blodtrycksövervakning så att vi kan förebygga framtida hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.

VAD ÄR NORMALT BLODTRYCK?
Ett normalt blodtryck delas in i följande tre nivåer: optimalt blodtryck, normalt blodtryck och högt normalt blodtryck. 

Optimalt blodtryck ligger under 120/80, vilket anses vara nivån där risken för hjärtkärlkomplikationer ligger som lägst. Värdet kan variera något beroende på individens ålder, kön, fysisk hälsa och andra faktorer. Generellt sett anses lägre blodtryck vara mer fördelaktigt för hälsan, så länge det inte når så låga nivåer som orsakar symtom eller komplikationer.

Normalt blodtryck är nivån när övertrycket ligger på 120–129 och/eller undertrycket ligger på 80–84 mmHg. 

Högt-normalt blodtryck är nivån när övertrycket ligger på 130–139 och/eller undertrycket ligger på 85–89 mmHg. Ett blodtryck på 140/90 mmHg eller mer räknas som förhöjt. 

Om man har fått diagnosen högt blodtryck så är behandlingsmålet för personer under 70 år övertryck på 120–129 mmHg och för personer över 70 övertryck på 130–139 mmHg. För samtliga åldersgrupper gäller att undertrycket bör vara under 80 mmHg.

Källa: Blodtrycksdoktorn

RESULTAT FRÅN UNDERSÖKNINGEN

Mer än hälften (55 procent) av svenskarna vet vilket blodtryck de har. Störst kännedom om blodtrycket har de äldre i åldrarna 50–64 år (70 procent) och 65–84 år (82 procent).

Bland de som är osäkra finns en större andel 35–49-åringar (25 procent).

Av de som inte vet vilket blodtryck de har är männen överrepresenterade och särskilt då män i de yngre åldersgrupperna 18–34 år (51 procent) och 35–49 år (48 procent).

Även yngre kvinnor 18–34 år (33 procent) har sämre koll på sitt blodtryck än övriga.

SÅ MÄTER SVENSKARNA SITT BLODTRYCK

De som mäter sitt blodtryck minst någon gång i månaden är främst de äldre åldersgrupperna 50–64 år (24 procent) och 65–84 år (33 procent). Även de som bor i Norra Sverige tenderar att mäta sitt blodtryck lite oftare (22 procent jämfört med riksgenomsnittet (16 procent).

Yngre kvinnor 18–34 år (57 procent) mäter i högre grad sitt blodtryck någon enstaka gång per år eller mer sällan.

Även de svenskar med hushållsinkomst upp till 299 000 kr, samt de som bor i mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner mäter sitt blodtryck i lägre utsträckning än andra, någon enstaka gång eller mer sällan (65 procent).

I gruppen som aldrig mäter sitt blodtryck ser vi i högre grad de yngre åldersgrupperna 18–34 år (26 procent) och 35–49 år (24 procent).

Det är i större utsträckning männen, 18-34 år (36 procent) och 35-49 år (24 procent) som, jämfört med kvinnor i åldrarna 18-34 år (16 procent) respektive 35-49 år (17 procent), aldrig mäter sitt blodtryck.

OM UNDERSÖKNINGEN

Novus har på uppdrag av Whitings, som sysslar med uppkopplad hälsa, gjort undersökningen. Syftet var att ta reda på allmänhetens kunskap om det egna blodtrycket. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat.

OM BLODTRYCKSDOKTORN
Det är en vårdtjänst inom modern behandling för högt blodtryck och andra kardiovaskulära riskfaktorer. Patienten behandlas från hemmet genom Blodtrycksdoktorns CE-märkta app. Blodtrycksdoktorn har för närvarande över 17 000 patienter i behandling.